Category Archives: demokrati

Demokrati initiativet 2015 – Årsta Scoutkårs Stadgar

Det här inlägget är en uppföljningen till Demokrati-initiativet Årsta 2015 och Demokrati initativet 2015 – Årsta Scoutkår i Scouterna. Detta inlägg är Årsta Scoutkårs stadgar med mina kommentarer. En anledning till att jag postar stadgarna här är att på senaste extra kårstämman så var det hela tre personer mig inkluderat som läst stadgarna, detta på en extra stämma som syftade till att just ändra dessa stadgar. Vidare så kunde varken de gamla eller de nya stadgarna delas ut till stämmans deltagare trots att detta önskades och jag behöver ha stadgarna som post för att framöver kunna referera dom. För den so vill förvissa sig om att detta verkligen är kårens stadgar eller om det har gått en tid sedan denna post och man vill vara säker på att man har dom stadgar framför sig som nu gäller, så kan man be att få stadgarna från riskorganisationen.

Stadgar för Årsta Scoutkår

Organisationsnummer 802008-6230

Antagna på Kårsstämman 2012-11-14

§1 Allmänt

Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs i scoutpatruller och scoutavdelningar vilka kan anta egna stadgar.

Scoutkåren är ansluten till Scouternas Riksorganisation.

Scoutkåren är medlem i Stockholms Scoutdistrikt.

Allra först i stadgarna så tydliggör man varför kåren finns och vad målet är. Det är ingen poäng att ha en förening där medlemmarna har villt skiljda mål. Det klargörs också tydligt att kåren är medlem i riksorganisationen och distriktet och därav följer ytterligare mål, regler och policies som kåren och dess medlemmar förväntas följa. Åter igen, gillar man inte detta finns egentligen ingen poäng att ha föreningen.

§2 Medlemskap

Medlemskap i scoutkåren beviljas av scoutkårens styrelse eller den styrelsen utser.

För att ansökan ska beviljas fordras

 • att sökande betalar den medlemsavgift kårstämman bestämt
 • att sökande som inte har fyllt 15 år har målsmans medgivande
 • att sökande som fyllt 18 år har förklarat sig acceptera Scouternas grundprinciper i enlighet med kapitel ett i Scouternas stadgar.

Medlemskapet upphör om

 • medlemmen begär sitt utträde
 • låter bli att betala medlemsavgift
 • utesluts

Scoutkårens styrelse kan utesluta medlem som av särskilda skäl inte bör tillhöra kåren.

Beslut om uteslutning ska anmälas till och får överklagas hos styrelsen i Scouternas riksorganisation.

Medlemskap är en väldigt central del i en förening i och med att makten utgår från medlemmarna. Det är också så att en förening i allmänhet kan vara hur sluten som helst, eller hur öppen som helst, så det är väldigt viktigt för föreningens funktion att alla är med på vad som gäller och att det är lika för alla, annars får man stora problem när man är oense.

§3 Scoutkårens ledning och organisation

Scoutkårens högsta beslutande organ är kårstämman.
Kårstämmans beslut verkställs av kårstyrelsen som även ska förvalta kårens angelägenheter.

Scoutkårens medlemmar indelas i avdelningar vilka indelas i patruller.

Till ledare i scoutkåren kan kårstyrelsen utse medlem

 • som är väl förtrogen med scoutrörelsens mål och metod
 • har avlagt scoutlöftet
 • visar intresse och förståelse för scouternas utveckling
 • i övrigt är lämpad för sin ledaruppgift

Kåren förväntas ha en representativ styrelseform. Här slås fast att det är kårstämman som bestämmer i kåren. Kårstyrelsen har i uppgift att se till att kårstyrelsens beslut verkställs och sköt om kåren. Relationen mellan kårstämman och kårstyrelsen är alltså central. Jag tycker det alltid bör påpekas att det är långt ifrån möjligt för en styrelse att verkställa alla slags beslut, det finns massor med begränsningar för en kårstyrelse, inte minst ekonomin, men det man kan förvänta sig är att kårstämmo beslut inverkar på prioriteringar, styrelsemötes punkter och att man aktivt driver frågorna, det kan exempelvis handla om att tillse att kommiteer finns eller att hjälp eftersöks osv.

Scoutledaren är en annan mycket viktig person i kåren och stadgarna är här väldigt öppna i och med att det står kan i ordalydelsen, det innebär i praktiken att man är ledare om styrelsen utser en till ledare.

§4 Kårstyrelsens sammansättning

Kårstyrelsen består av kårordförande, vice kårordförande samt minst tre övriga ordinarie ledamöter. Varje avdelning skall utöver detta utse en egen adjungerad ledamot till styrelsen om de inte redan är representerade.

Av ledamöterna ska minst hälften, däribland kårordförande och den som har hand om kårens ekonomi, vara myndiga.

Minst en ledamot i kårstyrelsen bör vid valtillfället vid ordinarie stämma vara under 20 år.

Denna punkt är ofta väldigt central och speciellt i en ungdomsorganisation. I scouterna behöver vi ha en balans mellan ungdom och erfarenhet i styrelsen. Stadgarna reglerar också hur en styrelse skall se ut för att vara just en styrelse.

§5 Val av kårstyrelse och mandatperiod

Kårstyrelsens ledamöter väljs av kårstämman.

Kårens verksamhetsår är kalenderår.

Styrelseledamöter väljs per kalender år dock med ansvar för verksamhetens uppföljning fram till den ekonomiska kårstämman.

Detta är en punkt vi just nu tvistar om och jag kommer återkomma till denna. Denna punkt säger i korthet vilken tid som kårstyrelsen sitter och vilken tid som den ekonomiska redovisningen skall göras. Den säger också väldigt tydligt att ledamöterna väljs av kårstämman vilket ånyo understyrker att det är kårstämman – du och jag och alla andra medlemmar – som utser styrelsen. Ingen annan.

§6 Kårstyrelsens uppgift

Kårstyrelsen ansvarar för scoutkårens verksamhet. Detta innebär bland annat

 • att scoutverksamhet bedrivs i enlighet med kapitel 1 i Scouternas stadgar
 • att verkställa Scoutkårens verksamhetsplan
 • att ansvarig och myndig ledare finns för varje grupp med självständig verksamhet
 • att kårens medlemmar bereds möjlighet till utbildning
 • att kårens bokföring och förvaltning är ordnade på betryggande sätt
 • att utse delegater till andra beslutande årsmöten. Om mer än en delegat kan utses bör minst en delegat vara under 20 år.
 • att alla medlemmar är registrerade i Scouternas medlemsregister

Notera att ordalydelsen i början är öppen, detta är alltså inte allt som styrelsen skall göra. Själv pekar jag hårt på första punkten. Den understyrker väldigt tydligt styrelsen tunga uppdrag att följa scouting så som riksorganisationen definerar det. Vidare på punkt två så skall verksamhetsplanen verkställas, verksamhetsplanen är den plan vi tillsammans beslutar om på kårstämman. Styrelsen har alltså absolut ingen rätt att göra som den vill. Styrelsen har också ansvar för att avdelningarna har myndig ledare.

Näst sista punkten innebär att man skall se till att vi skickar delegater till bland annat distriksstämman.

Tredje punkten från slutet är riktigt tung, så jag tar den sist. Vår kår har så pass stora tillgångar i våra två hus att vi passerat en av Skatteverkets gränser, så vi är enligt vår skattelagstiftning skyldiga att ha en ordnad och arkiverad bokföring mm. Att inte ha det på detta viset är skattebrott och fritt ur minnet finns fängelse på straffskalan för grova varianter av sådana brott. Arkiveringstiden är f.ö. tio år av den anledning att preskriptionstiden för skattebrott är tio år. Det är styrelsens uppgift och i slutändan ordförandes att se till att detta sköts. Mycket av revisorernas jobb är att kolla att detta också sköts.

§7 Kårstyrelsens sammanträden och beslutförhet

Kårstyrelsen sammanträder enligt verksamhetsplan, efter kallelse av kårordförande.
Kallelse med förslag till dagordning bör skickas ut minst en vecka innan kårstyrelsemöte.

Sammanträde ska alltid hållas om minst hälften av ledamöterna begär det.

Vid kårstyrelsens sammanträden ska föras protokoll, vilket justeras av mötesordförande och ytterligare en ledamot.

Kårstyrelsen är beslutför när minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst, utom vid val, då lotten avgör.

§8 Kårstyrelsens behörighet

Kårstyrelsen har rätt att handla på kårens vägnar gentemot tredje man samt företräda kåren inför domstolar och andra myndigheter.

Denna punkt är viktig i och med att den delegerar befogenheter till styrelsen som den behöver för att kunna utföra sitt uppdrag och representera oss.

§9 Firmateckning

Kårstyrelsen kan utse en eller flera ledamöter av styrelsen eller annan att teckna scoutkårens firma. Bemyndigandet får inte lämnas den som är omyndig och kan förbindas med föreskrift om att rätten till firmateckning endast får utövas gemensamt av två eller flera personer. Firmatecknare har samma behörighet som kårstyrelsen enligt 8 §.

Att teckna firma innebär att man får agera i kårens namn. Utan styrelse så kan endast vi alla tillsammans agera i kårens namn vilket är fullkomligt opraktiskt. Med en styrelse så måste alla i styrlesen ta alla beslut tillsammans och göra allt tillsammans vilket är väldigt opraktiskt det också. Att teckna firma innebär att man tillåter en eller flera ledamöter att agera i kårens namn. Ofta sätter man begränsningar i belopp mm.

§10 Kårstämmans sammansättning

Kårstämman består av kårens samtliga medlemmar.

Det är alltså så att makten utgår från oss alla medlemmar. Det är våran kår. Det är vi som bestämmer. Alla är lika värda och alla har en röst. Minsta spårares röst har samma vikt som varje styrelsemedlems (med ett litet undantag ni hittar i nästa paragraf)

§11 Rösträtt och omröstning i kårstämman

För utövande av rösträtt och fattande av beslut i kårstämman gäller

 • att varje medlem har en röst
 • att rösträtt inte får utövas genom ombud
 • att beslut fattas genom öppen omröstning, men att val, om någon röstberättigad begär det, förrättas genom sluten omröstning
 • att som kårstämmans beslut gäller den mening som stöds av de flesta röstande
 • att vid lika röstetal den mening gäller som stöds av mötesordföranden, utom vid val, då lotten avgör.

Ledamöterna i kårstyrelsen får inte rösta i frågan om ansvarsfrihet för sin förvaltning eller vid val av revisorer och revisorssuppleanter.

Eftersom att revisorerna skall granska styrelsen och deras revision så är det inte så bra om styrelsen får bestämma vem som skall granska. Det är inte heller så bra om styrelsen får rösta om sin egen ansvarsfrihet.

§12 Närvaro och yttranderätt vid möte med kårstämman

Närvarorätt vid möte med kårstämman och yttranderätt i nedanstående frågor har, förutom de i §10 angivna, revisorerna och revisorssuppleanterna i frågan om deras granskning, samt avgången ledamot i kårstyrelsen i fråga om ansvarsfrihet för hans förvaltning.

Kårstyrelsen kan därutöver inbjuda annan person att med yttranderätt närvara vid möte med kårstämman.

Kårstämman kan därutöver besluta om närvaro och yttranderätt för annan/andra personer.

Olika förening har det olika, en del är väldigt slutna. Exempel på tillfällen då närvaro och / eller yttrande rätt är aktuella kan vara om man exempelvis har en representant från förbundet på plats för att hjälpa till, om man tar in en extern ordförande eller om man kanske har en extern revisor.

§13 Årliga möten med kårstämman

Möte med kårstämman ska hållas årligen, dock senast före Scouternas stämma de år denna hålls. Kåren kan ha en årlig ekonomisk kårstämma och en årlig ordinarie kårstämma.

Följande ärenden ska förekomma på ordinarie kårstämma.

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande
 3. Justering av röstlängden
 4. Val av två protokolljusterare som även är rösträknare
 5. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkningen, balansräkningen samt revisionsberättelsen avseende närmast föregående verksamhetsår
 8. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningen för det närmast föregående verksamhetsåret.
 9. Beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för det närmast föregående verksamhetsåret.
 10. Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 11. Behandling av motioner och propositioner till kårstämman
 12. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget för det närmast följande verksamhetsåret
 13. Val av kårordförande och vice kårordförande
 14. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Övriga frågor
 18. Mötet avslutas

Om kårstämman beslutar om att också ha en ekonomisk kårstämma kan ärendena 7,8,9,10 och 12 istället tas upp på denna. På den ekonomiska kårstämman skall i så fall även ärendena 1,2,3,4,5,6,17och 18 tas upp.

Just nu tvistar vi om denna paragraf så jag återkommer till den men notera ordalydelsen att vi kan ha två stämmor.

§14 Extra möte med kårstämman

Extra möte med kårstämman ska hållas om kårstyrelsen anser att det behövs, eller om minst 25 eller en fjärdedel av kårens medlemmar begär det, och då inom en månad efter framställning om detta till kårstyrelsen.

Vid mötet får endast förekomma de ärenden som anges i kallelsen till mötet.

§15 Kallelse till möte med kårstämman

Kallelse till möte med kårstämman ska utfärdas av kårstyrelsen senast två veckor före mötet till dem som enligt §10 har rätt att delta i mötet samt till dem som enligt §12 har rätt att närvara vid mötet.

Dagordning ska bifogas kallelsen.

Den här punkten är till för att förhindra kupper, dvs att man har en stämma där alla inte kan närvara eller inte har fått ut underlag att förbereda sig. Om man inte följer denna punkt är kårstämman inte behörigen sammankallad och följaktligen är de beslut som tas inte giltiga.

§16 Öppnande av möte med kårstämman och protokoll

Möte med kårstämman öppnas av kårordförande eller av den kårstyrelsen utser.

Kårstyrelsen ansvarar för att protokoll skrivs och justeras av mötesordförande och protokolljusterarna.

§17 Motion & Propositioner till kårstämman

Varje medlem i scoutkåren kan skriva en motion till kårstämman.
Kårstyrelsen skall ha mottagit motionen senast en vecka före kårstämman.

Propositioner till kårstämman ska bifogas kallelse, eller på annat sätt finnas tillgänglig vid samma tidpunkt.

Detta påpekade jag på extrastämman och valde dessutom att reservera mig mot beslutet på stämman att den var behörigen sammankallad trots att propositionen om stadgeändring inte bigfogats kallelsen.

Eftersom propositionen j bifogats kan beslut i frågan aldrig vara giltigt, oavsett vad stämman beslutar i frågan om behörigen sammankallad.

§18 Årsredovisning

Scoutkårens räkenskaper ska en gång per år sammanföras i fullständigt bokslut.

Räkenskaperna och tillhörande handlingar som verksamhetsberättelsen, resultaträkningen och balansräkningen för det senaste verksamhetsåret ska senast två månader efter verksamhetsårets utgång, dock inte senare än tre veckor före kårstämma, överlämnas till revisorerna.

Handlingarna ska av revisorerna med berättelse över deras granskning återställas till kårstyrelsen senast tre månader efter verksamhetsårets utgång, dock inte senare än en vecka före kårstämma.

Verksamhetsberättelsen, resultaträkningen, balansräkningen och revisionsberättelsen ska av styrelsen läggas fram för kårstämman.

§19 Årsplanering

Scoutkårens plan för kommande år ska en gång per år sammanföras i budget och verksamhetsplan.

Budget och verksamhetsplan ska av styrelsen läggas fram för kårstämman.

I budgeten ska stor hänsyn tas till avdelningarnas kostnader för ungdomsverksamhet samt stipendier och ledarutveckling.

Kårstämman får besluta om andra regler för styckena ovan med stöd av minst tre fjärdedelar av de röstande.

Den här punkten syftar till att dels stärka kårens ungdoms fokus och dels skapa ett stort incitament att söka sammförstånd i kåren. Konstruktionen fungerar så att vi inte alls behöver ta fram en massa papper och planer så länge vi är överens och alla är glada och nöjda, men när folk blir missnöjda så räcker en fjärde del av rösterna på stämman för att tvinga fram en lång process där allt som man ämnar göra skrivs ner. I korthet sätter detta makt i händerna på scouterna och avdelningarna.

§20 Revisorer och revisorssuppleanter

Kårstyrelsens förvaltning och kårens räkenskaper ska granskas av två revisorer, jämte en suppleant.

Revisorerna och revisorssuppleanterna ska vara myndiga. De ska ha den insikt i bokföring och ekonomiska förhållanden som behövs med hänsyn till scoutkårens verksamhet.

Revisionsuppdraget gäller för tiden intill dess kårstämman beslutat i frågan om ansvarsfrihet för kårstyrelsens ledamöter avseende det verksamhetsår som omfattas av revisionen.

§21 Stadgeändring

Scoutkårens stadgar kan ändras av kårstämman.

Förslag om stadgeändring sker genom motion eller proposition till Kårstämman.

Beslut om ändring är giltigt om det är enhälligt, eller fattas vid två på varandra följande möten med minst en månads mellanrum och vid det sista mötet stödjas av minst två tredjedelar av de röstande.

§22 Upplösning av scoutkår

Scoutkåren upplöses efter beslut av kårstämman.

Fråga om upplösning skall finnas med i kallelsen till Kårstämman.

Beslut om upplösning är giltigt om det är enhälligt, eller fattas vid två på varandra följande möten med minst två månaders mellanrum och vid det sista mötet stödjas av minst två tredjedelar av de röstande.

Vid upplösning beslutas om hantering av scoutkårens tillgångar och skulder.

Om scoutkåren inte har genomfört något årsmöte under två på varandra följande verksamhetsår skall scoutkåren anses upplöst och tillgångar överföras till scoutdistriktet.

Om scoutdistrikt saknas överförs tillgångar till Scouternas riksorganisation eller motsvarande.

Demokrati initativet 2015 – Årsta Scoutkår i Scouterna

Det här inlägget är första uppföljningen till Demokrati-initiativet Årsta 2015. Min förhoppning är att kunna förklara lite grundläggande koncept kring föreningsdemokrati och vi börjar med bakgrund till stadgar. Jag brukar säga att stadgar är lite som en uppsättning spelregler alla måste följa och det är inte konstigare att läsa och följa stadgar än spelregler. Precis som i spel blir det inte heller bra om vissa deltagare inte följer spelreglerna eller på egen hand hittar på egna.

När man resonerar kring stadgar, precis som andra juridiska dokument, så är det viktigt att man förstår förarbetena, att man ser till syftet bakom texten. När man tolkar lagen så gör man alltid det utifrån förarbetena.

Att en förening överhuvudtaget har stadgar har väldigt mycket med juridik och relationer att göra. En grupp människor kan arbeta tillsammans med uttalade mål och principer utan att för den skull behöva stadgar. När du möter en scout från ett annat land så delar ni båda scoutlag och löfte och det räcker långt. På samma sätt kan man spela fotboll nere på gårdsplanen utan att behöva använda FIFAs fotbollsregler. Det är först när det blir allvar som stadgarna blir viktiga.

När en förening som exempelvis Årsta Scoutkår – en grupp människor – skall agera som en utåt, till exempel köpa tre tält, så behöver denna grupp människor kunna agera som “en”.
Ett väldigt primitivt sätt är att vi hela kåren, en bra bit över 100 personer, tillsammans går till butiken med våra pengar och köper tält. Samma situation uppstår för beslut för gruppen, där all beslut måste tas tillsammans i grupp. Detta kallas direktdemokrati. I längden är detta ofta opraktiskt. Tänk dig att hela kåren hade behövt gå till affären tillsammans varje gång vi behövde toapapper, diskmedel, tvål eller något annat till Scoutgården. Vi behöver ett sätt att låta ett fåtal representanter få agera i kårens namn.

Att överhuvudtaget agera tillsammans i grupp och låta ett fåtal representanter hantera kårens relationer och affärer utåt är inte alltid så lätt, det är långt ifrån säkert att vi alla tycker lika. Dessutom finns alltid risken att någon utnyttjar förtroendeställningen och överför gruppens tillgångar till sig själv.

Jag brukar säga att stadgarna fyller minst två huvudfunktioner. Dels säger stadgarna en del om vart vi tillsammans är på väg, varför och hur. De säger detta för att om vi skulle vara för oense om mål, metod och mening så är det överhuvudtaget inte möjligt att agera som grupp. Dels så är stadgarna en uppsättning säkerhetsföreskrifter så att representanterna för kåren representerar medlemmarna och deras intressen och att medlemmarna kan kontrollera att så är fallet.

Stadgarna är alltså ingenting annat än ett gäng spelregler och som alla regler så behöver man sällan ägna så mycket tid åt dom fören man börjar bli oense. Därför bör man alltid tänka på stadgar utifrån tanken att “tänk om vi är oense…”. Man bör ibland också reflektera över vikten att alla drar åt samma håll och att detta tydligt framgår i stadgarna.

Innan jag går in på stadgarna i detalj så behöver jag gå tillbaka till juridiken. Årsta Scoutkår är i och med sina stadgar en juridisk person. En juridisk person har så kallad rättskapacitet och det är den egenskapen som gör att vi kan agera som en utåt, ingå avtal osv. Du själv är en fysisk person, fysiska personer har (tror jag) alltid rättskapacitet. Lagen gäller fysiska personer men om lagen bara gällde fysiska personer så skulle vi inte kunna ha företag, kommuner, stiftelser etc. Därför finns bland annat konstruktionen juridisk person.

En juridisk person är en slags låtsas-figur som har fått rätt att ingå avtal inom visa gränser. Att som förening vara en juridisk person innebär att man kan ingå avtal, som att köpa saker eller teckna försäkringar. Om Årsta Scoutkår inte vore en juridisk person så skulle vi inte kunna äga hus exempelvis. För den som ingår avtal med en juridisk person så är dels formen av juridisk person samt stadgar och stämmo protokoll av stor betydelse eftersom att dessa beskriver den juridiska person man har en relation med. Enkelt kan man säga att de skapar ett förtroende att man kan jobba tillsammans och att kåren i sin helhet står för de åtaganden som kårens representanter åtar kåren.

Eftersom kårens stadgar reglerar hur kåren representeras så kan kårens stadgar bara ändras av dess medlemmar och detta på kårens högsta beslutande organ som i vårt fall kallas för Kårstämman. Av samma orsak har varje medlem en röst på stämman. Det finns i och för sig inget som säger att man måste ha en röst per medlem, men generellt sett brukar folk inte vilja vara med i föreningar annars och sen är det så att många bidrag kräver att föreningen har en demokratisk grundsyn och verksamhetsstyrning.

Kåres stadgar väger väldigt tungt. Ett kårstämmobeslut som strider mot stadgarna kommer alltid att vara ogiltigt. Det är lite som att göra mål i fotboll efter att dommaren blåst av, visst är det mål, men det räknas aldrig någonsin.

I fallet med en scoutkår så är vi en dessutom del i en större organisation som kallas Scouterna genom att vi ansökt om att få vara en del i scouterna, och som en del att vara med i scouterna så gäller att vår verksamhet och våra stadgar måste uppfylla vissa kriterier. Om vi inte skulle göra detta så skulle vi inte längre få vara med i Scouterna, men vi skulle fortfarande kunna finnas som förening. Många idrottsföreningar har en liknande situation i förhållande till riksidrottsförbundet mm.

 

Demokrati-initiativet Årsta 2015

Vad startar väl ett nytt scout-år som en en extra kårstämma som går till historien, en extra kårstämma för att ändra stadgarna utan proposition eller någon form av skriftligt underlag överhuvudtaget, där ett antal individer försöker trycka ner ett antal ungdomar i kåren med diverse härskartekniker och maktspels manövrar, men där de lungt står upp för att inte ta ett beslut man inte fullt ut förstår. Kan scoutåret starta bättre?

Jag har varit med om en hel del, men det var inte mycket scouting över vissa individers agerande under den extra kårstämman, medan andra imponerade i att i stillhet inte tolerera ett beslut man inte förstår, eller låta sig tystas.

Den extra kårstämman syftade till en stadgeändring, och den extra kårstämman är nu bordlagd, men arbetet för att varje scout skall ha en meningsfull röst på varje kårstämma fortsätter.

Som ni säkert redan gissat å triggar detta en följetong här på bloggen där jag hoppas kunna ta upp en mängd frågor i syfte att skingra dimmorna kring hur systemet med kårdemokrati fungerar, för vi får ofta höra att det är svårt att begripa, men det är det inte alls. Jag tror jag kan förklara för nästan vem som helst hur det fungerar så jag börjar året med att göra ett försök. Några av frågorna vi kommer ta upp:

– Vad var det den extra kårstämman 2015 skulle besluta om och vad innebär det att den är bordlagd?

– Vad är stadgar, hur ser kårens stadgar ut och varför? Förarbeten och vad är ansvarsfrihet?

– Hur fungerar verksamhetsår, verksamhetsberättelse och ansvarsfrihet?

– Varför har vi en extra kårstämma i stället för en ordinarie kårstämma? och följdfrågan, har vi idag en styrelse i kåren?

– Vad hände egentligen på Kårstämman och vad var det för fel på förslaget att stänga stämman utan beslut i stadgeärende och ta upp det på nästa ordinarie kårstämma?

– Hur ser stadgarna ut idag – med kommentarer, förarbete och ansvarsfrihet?

– Är dagens stadgar juridiskt ohållbara som revisorn hävdar med eftertryck och i så fall vad är argumenten?

– Jag har reserverat mig mot beslutet att kårstämman skulle ha varit behörigen sammankallad och att jag bett att få detta skrivet i protokollet, men vad betyder det att man gör så?

Välkommen tillbaka!

Ps.

Till dig förälder eller Årsta bo som läser detta och funderar på ditt barns / ungdoms framtid i Årsta Scoutkår: Längs svåra vägar möter man goda människor, vi har väldigt bra ungdomar i Årsta och ett par fantastiska ledare. Problemen på kårnivå skall och måste redas ut, och själva den processen är en förstklassig möjlighet att lära sig något väldigt meningsfullt.

Ds.

Idag är det jubileum!

Idag är det den lördag i januari, exakt ett år sedan ground zero för BFÅ. Episoden i Årsta Scoutkårs historia då en alkoholrelaterad vuxenaktivitet helt sonika fick gå före ungdomsverksamheten.

Jag kommer fortsätta skriva om BFÅ här på bloggen till och från av två skäl. För det första för att se vad vi kan lära oss av händelsen och dess mer långsiktiga konsekvenser och dels för att det i Årsta Scoutkår liksom på många andra ställen finns en tendens att tysta ner det obekväma vilket får konsekvensen att någon riktig förändring aldrig blir av. Jag har sagt till företrädare för årsta som rätt högljutt klagat (i privata samtal såklart) över vad jag skriver här, och det jag har sagt, att alla andra gånger under mina år något alvarligt miss-beteende hänt så har man tystat ner det och så har historien upprepats. Så den här gången provar vi att göra annorlunda.

Varje gång någon försöker begrava BFÅ – och det enklaste är att låta tiden gå och helt enkelt inte göra något alls – då gräver jag upp BFÅ igen.

I korthet har styrelsena inte gjort så mycket åt saken alls vad jag vet. I princip är det så till dags datum att de som gjorde det här har inte behövt ta några som helst konsekvenser av det. Nu är det dock så att BFÅ skall avhandlas på kommande kårstämma och då får styrelsen själv redovisa vad som hände, deras inställning till det hela och vad de gjort åt saken. Eftersom jag förväntar mig att man kommer säga att en vecka är för kort tid att hitta en festlokal (vilket dåvarande ordförande sa i ett privat samtal) så tog jag lite hjälp av mina vänner på fb i år för att med mindre än en veckas marginal visa att man visst kan boka en lokal. Den här helgen är den minst bokade i hela januari.

Här är resultatet, jag har redigerat rätt hårt och i princip bara behållit själva lokaltipsen:

 

 • http://www.langholmens.fhsk.se/Lusthuset.aspx
  Lusthuset
  Lusthuset byggdes 1990 och har med åren kommit att bli en mycket populär festlok…
 • http://www8.idrottonline.se/ImageVaultFiles/id_452013/cf_57129/Information_om_festv-ningen_2013.PDF
 • Annars en personlig favorit är porslinsfabriken vid St Eriksplan.
 • Kanske lite för stor men Tvålpalatset vid Mariatorget kanske kan vara nått!
  http://www.tvalpalatset.se/ritning%20tvlpalatset_1478183155.pdf
 • Aldrig provat men hört gott om det!
  Tillägg:Trädgårdmed partytält 2000 kr Rum för dans 800 kr Utedansbana 1500 krLus…
 • Pålsundetsmatsal är ett alternativ också!
 • Tvålpalatset är inte att rekomendera tyvärr… dyr och rätt kass. Beror på vad man ska göra iofs…
  men ska man ha lite baluns å dans går den bort. Högtalare sitter i taket vilket gör att det ekar upp till grannarna som blir störda när det inte är nåt tryck
  alls på golvet…;-( Däremot Atlas Copco har en skön lokal i deras anläggning nere i gruvan!
 • Varför inte hyra en scoutlokal…ska de vara lite mer klass så kanske kastellet i Vaxholm..
 • http://lokalbokning.nymble.se/site/faq.html
  Det beror väldigt mycket på om du vill ha egen försäljning av alkohol, ingen försäljning av alkohol eller ett ställe som tillhandahåller försäljning av
  alkohol. Om du inte tänker ha försäljning finns det 2 lokaler i Nymble (Tekniska Högskolans Studentkårs Kårhus) som kan passa bra, Stora Gasque och Kröken.
 • Västbergaträffen / Alvik folketshus

Sista länken, lokalbokning Nymble, visade att i princip hela kårhuset är tomt. Så det gick på ca 24h att hitta lokal: hela_ths_ledigt_for_fest [ pdf ].

I rest my case.

Ikväll skrev vi historia

Ikväll skrev vi historia. Vi vet bara inte hur den ser ut än.

Det är årtionden sedan kåren fick sina stadgar enligt principen att vi antar SSFs stadgar som våra egna. Nån gång runt Scout 2001, lägret som hade de fem kardelerna som sammantvinnades som symbol, startade arbetet mot ett gemensamt nytt förbund. I och med att SSF upphör till årskiftet och kåren går in i nya Riksorganisationen Scouterna så behöver vi nya stadgar, och det är dessa vi under två och en halv timmes diskussion nu kommit fram till.

Kårens stadgar kommer nu se ut så här: Stadgar_Årsta_Scoutkår_antagna_2012-11-14

Framöver kommer vi byta så att verksamhetsår och året styrelsen sitter sammanfaller. Det betyder att vi byter styrelse vid årskiftet från och med 2014. Det betyder också att vi kommer att träffas och ha en ordinarie kårstämma på hösten och en ekonomisk kårstämma på våren.

Vi har skrivit in att avdelningarna har adjungerande i styrelsen. Vi har skrivit in tydligare att vi skall ha budget och verksamhetsplan och att stor hänsyn skall tas till avdelningarna.

De nya stadgarna antogs i sin helhet och enhälligt av kårstämman.

Stort tack till Micke och alla andra som förarbetat stadgeförslaget och Stig för alla klockrena formuleringar.

 

Nya spelregler för Årsta Scoutkår

Snart är det dags för extra kårstämma. Det är dags att ändra spelreglerna aka stadgarna för kåren.

Orsaken till allt detta är att våra gamla stadgar var Svenska Scoutförbundets stadgar men i och med att Svenska Scoutörbundet upphör sista december så står vi strax utan stadgar.

Den nya riksorganisationen scouterna har ett annat upplägg, varje kår bestämmer själva sina stadgar och det måste vi nu göra.

Micke har skickat ut styrelsens förslag till nya stadgar som i princip är de exempelstadgar riksorganisationen rekomenderar.

Jag har ändrat lite i stdagarna och kommer att läga mitt eget förslag till  Stadgar Årsta scoutkår.

Mina ändringar syftar till att råda bot på det som vi kan kalla ett ungdoms-demokratiskt underskott i kåren som det ser ut idag. Jag föreslår att verksamhetsår är kalenderår (alltså 1:a januari till sista december) och att styrelsen sitter på samma period. Därmed blir själva verksamheten lika viktig som ekonomin i kåren. En konsekvens är att styrelsen också får tillträda tidigare på året innan vår-paniken är som störst. En annan konsekvens är att vi får dubelt så många tillfällen att lära ut och via upp föreningsdemokrati.

En annan ändring jag föreslår är att budget och verksamhetsplan skall väga tyngre än vad de gör idag. Som kårstämman fungerar idag så bedömmer vi mest historien och säger “det gick som det gick”. Vi borde även titta frammåt och se hur vi vill att kåren skall styras kommande år.

Ett specifikt förslag är att minst 75% av kårens omsättning skall röra barn, ledar och ungdomsverksamheten i kåren. Det finns en poäng här och det är att lokalerna historiskt aldrig blivit speciellt avdelningsanpassade och genom detta något radikala grepp så flyttas viktiga investeringsbeslut till avdelningarna. För att inte göra stadgarna för rigida föreslår jag att avsteg får göras från dessa regler om kårstämman beslutar om detta med kvalificerad majoritet om 3/4.

Ship to Gaza, Beirut och kriget för civilisation

Idag rapporterar Sverigesradio om två utmärkande händelser i mellanöstern.

Bomben i Beirut river upp gamla sår i Libanon
Ship to Gaza fokuserar på det omänskliga i blockaden

Det finns en journalist som heter Robert Fisk. Jag sitter och tar mig igenom The Great War for Civilization – Conquest of the Middle East och jag kan bara rekomendera den starkt för att få dessa händelser i sitt sammanhang. Lägg den på din köp-lista.

 

Kårstämman 2012 – utan stolthet

Det här är lite av en uppföljning till BFÅ och Two Tribes samt motionerna till ordinarie kårstämma 2012. 

 

It has been said that democracy is the worst form of government except all the others that have been tried.
— Sir Winston Churchill

Enligt principen att lyfta (eskalera som det heter i företagsbyråkratiska sammanhang) problem till en högre chefs-nivå, så lade jag ett antal motioner på kårstämman 2012. Som vi alla vet så är kårstämman kårens högsta beslutande organ.

Samtliga motioner bifölls i sin helhet av stämman utom Motion om Stefans skruvdragare och dator, som jag drog tillbaka i sista stund i och med att styrelsen löst problemet. Bifall i sin helhet betyder att dessa beslut är bindande för kåren och styrelsen.

Se Motion om personliga verktygMotion om kallelse och föredragningslista till styrelsemöteMotion om flytt av verkstadenMotion om det som är viktigtMotion om att lägerkommité skall vara utsedd och arbeta innan andra helgen i novemberMotion om bokningsprocess för ScoutgårdenMotion om att styrelsen skall ha en publikt tillgänglig verkställighetskontroll som går att följa.

Kårstämman 2012 var kanske inte den vackraste i kårens historia, men framförallt exponerade den en form av demokratiskt underskott i kåren. Att det är svårt att hålla någon ansvarig för det som hänt i kåren. Det som på engelska kallas accountabillity. En viktig del i en representativ demokrati är att de som av folket fått sin makt också har ett ansvar gentemot folket för hur makten används. Punkten ansvarsfrihet på stämman tar upp det här med hur våra förtroendevalda (styrelsen mfl)

Du är välkommen att leta upp motionerna som gick igenom på 2011 års kårstämma och jämföra med hur styrelsen valt att arbeta utifrån dom. På kårstämman har varje medlem en röst. Kårstämman är vår mini-modell av hur folkstyre fungerar och det bästa verktyg vi har att lära ut folkstyre i praktiken. På kårstämman är en spårarscouts röst och fråga lika mycket värt som en 50+ ledares. Eller borde vara, för vad händer med kårdemokratin när kårstämman väljer att prioritera en viss form av verksamhet i kåren – motioner får ses som en prioritering av styrelsens arbetet – och styrelsen sedan väljer att prioritera annorlunda?

Den riktigt tunga motionen var den om bokningsprocessen. Den motionen rör vid styrelsens ansvar för efterspelet till hela BFÅ / Snårigaskäggen historien. Vad gjorde styrelsen och vilket ansvar den har.

Nu är det så att i Årsta Scoutkår har vi helt bokföringsår (alltså 1:a hanuari till 31:a december) och det är bara den perioden som får tas upp på kårstämman under punkten ansvarsfrihet. Dock sitter styrelsen på perioden mellan kårstämmorna. Så frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det som hänt i och med Snårigaskäggen 2012 kan bara tas upp på 2013 års ordinarie kårstämma och då är det en annan styrelse som får stå till svars.

Så i praktiken kan ingen i styrelsen ställas till ansvar för det som har hänt och därmed är en viktig del av kårdemokratin satt ur spel tills någon av oss (d.v.s. ers bloggare) som för länge borde ha förstått bättre, tar och gör något åt saken.

Jag får erkänna att det har tagit alldeles för lång tid att ta tag i det här.

 

Motion om personliga verktyg

Det här är en av motionerna jag kommer att lägga på 2012 års kårstämma. Diskussionen kan börja redan nu.

 

Uppdatering 2012-07-08: Motionen bifölls i sin helhet på kårstämman.

 

Bakgrund

Det är inte så gott om ledare i kåren längre. Många har långt till jobbet och uppenbarligen flera sidointressen. Tittar man på ledarstödsundersökningen så är det ett fåtal ledare som lägger väldigt mycket tid och sen är vi många som inte har så mycket tid och det märks.

Vi kan lägga den tid som finns på

(A) vuxennärvaro och att leda genom att vara förebilder eller

(B) så kan vi springa runt och göra en massa annat.

Givet kårens situation med bara en spåraravdelning känns (B) mer rätt än (A). Ett av många sätt att underlätta för ledarna så de har mer tid till (A) är att helt enkelt förenkla ledarnas tillvaro genom en logisitks manöver, för som det är idag så ägnar man mycket tid till att hela tiden flytta runt privat utrustning som man behöver. Det vore så mycket bättre om alla ledare hade ett skåp där man kan förvara privata och personliga saker. Datorer, skruvdragare, symaskiner, specialknivar, böcker, kök, kranier, kvitton.

Yrkande

– Att ledare och scouter skall få förvara personliga och privata saker som används i samband med avdelnings- och patrull- arbete i Scoutgården i rimlig omfattning.

– Att det byggs ordentliga låsbara ledarskåp i Scoutgården så att ledare kan förvara personliga saker där.

– Att de låsbara skåpen skall finnas i lite olika storlekar i och med att olika ledare har olika behov av förvaring av personliga saker.

/Martin Eliasson, Spejarna

Motion om Stefans skruvdragare och dator

Det här är en av motionerna jag kommer att lägga på 2012 års kårstämma. Diskussionen kan börja redan nu.

 

Bakgrund

I det inbrott som var i Scoutgården runt jul 2011 så försvann Stefans skruvdragare och dator.

Dessa verktyg har kåren haft stor nytta av då många läger och utfärder planerats med hjälp av den bärbara datorn och skruvdragaren har använts till att bygga otaliga konstruktioner.

Motionären anser att dessa två verktyg är att betrakta som stulna under arbete i scoutverksamhet och de av princip skall ersättas av kåren. Jämför exempelvis med en arbetshelg med kåren då någon råkar slå in fönstret på en bil som används i samband med arbetshelgen.

Yrkande

– Att kåren skaffar fram en ny bärbar dator till Stefan anpassad att skriva dokument på..

– Att kåren skaffar fram en ny likvärdig skruvdragare till Stefan (Bosch GSR modell)

– Att detta skall vara utfört innan 1:a juni 2012.

 

/Martin Eliasson, Spejarna