Tag-Archive for » demokrati «

Friday, January 23rd, 2015 | Author:

Det här inlägget är första uppföljningen till Demokrati-initiativet Årsta 2015. Min förhoppning är att kunna förklara lite grundläggande koncept kring föreningsdemokrati och vi börjar med bakgrund till stadgar. Jag brukar säga att stadgar är lite som en uppsättning spelregler alla måste följa och det är inte konstigare att läsa och följa stadgar än spelregler. Precis som i spel blir det inte heller bra om vissa deltagare inte följer spelreglerna eller på egen hand hittar på egna.

När man resonerar kring stadgar, precis som andra juridiska dokument, så är det viktigt att man förstår förarbetena, att man ser till syftet bakom texten. När man tolkar lagen så gör man alltid det utifrån förarbetena.

Att en förening överhuvudtaget har stadgar har väldigt mycket med juridik och relationer att göra. En grupp människor kan arbeta tillsammans med uttalade mål och principer utan att för den skull behöva stadgar. När du möter en scout från ett annat land så delar ni båda scoutlag och löfte och det räcker långt. På samma sätt kan man spela fotboll nere på gårdsplanen utan att behöva använda FIFAs fotbollsregler. Det är först när det blir allvar som stadgarna blir viktiga.

När en förening som exempelvis Årsta Scoutkår – en grupp människor – skall agera som en utåt, till exempel köpa tre tält, så behöver denna grupp människor kunna agera som “en”.
Ett väldigt primitivt sätt är att vi hela kåren, en bra bit över 100 personer, tillsammans går till butiken med våra pengar och köper tält. Samma situation uppstår för beslut för gruppen, där all beslut måste tas tillsammans i grupp. Detta är direktdemokrati. I längden är detta ofta opraktiskt, Tänk dig ifall hela kåren hade behövt gå till affären tillsammans varje gång vi behövde toapapper, diskmedel, tvål eller något annat till scoutgården. Vi behöver ett sätt att låta ett fåtal representanter få agera i kårens namn.

Att överhuvudtaget agera tillsammans i grupp och låta ett fåtal representanter hantera kårens relationer och affärer utåt är inte alltid så lätt, det är långt ifrån säkert att vi alla tycker lika. Dessutom finns alltid risken att någon utnyttjar förtroendeställningen och överför gruppens tillgångar till sig själv.

Jag brukar säga att stadgarna fyller minst två huvudfunktioner. Dels säger stadgarna en del om vart vi tillsammans är på väg, varför och hur. De säger detta för att om vi skulle vara för oense om mål, metod och mening så är det överhuvudtaget inte möjligt att agera som grupp. Dels så är stadgarna en uppsättning säkerhetsföreskrifter så att representanterna för kåren representerar medlemmarna och deras intressen och att medlemmarna kan kontrollera att så är fallet.

Stadgarna är alltså ingenting annat än ett gäng spelregler och som alla regler så behöver man sällan ägna så mycket tid åt dom fören man börjar bli oense. Därför bör man alltid tänka på stadgar utifrån tanken att “tänk om vi är oense…”. Man bör ibland också reflektera över vikten att alla drar åt samma håll och att detta tydligt framgår i stadgarna.

Innan jag går in på stadgarna i detalj så behöver jag gå tillbaka till juridiken. Årsta Scoutkår är i och med sina stadgar en juridisk person. Du själv är en fysisk person. Lagen gäller fysiska personer men om lagen bara gällde fysiska
personer skulle vi inte kunna ha företag, kommuner, stiftelser etc. Därför finns något som kallas en juridisk person. En juridisk person är en slags låtsas-figur som har fått rätt att ingå avtal inom visa gränser. Att som förening vara en juridisk person innebär att man kan ingå avtal, som att köpa saker eller teckna försäkringar. Om Årsta Scoutkår inte vore en juridisk person så skulle vi inte kunna äga hus exempelvis. För den som ingår avtal med en juridisk person så är dels formen av juridisk person samt stadgar och stämmo protokoll av stor betydelse eftersom att dessa beskriver den juridiska person man har en relation med. Enkelt kan man säga att de skapar ett förtroende att man kan jobba tillsammans och att kåren i sin helhet står för de åtaganden som kårens representanter åtar kåren.

Eftersom kårens stadgar reglerar hur kåren representeras så kan kårens stadgar bara ändras av dess medlemmar och detta på kårens högsta beslutande organ som kallas för Kårstämman. Av samma orsak har varje medlem en röst på stämman. Det finns i och för sig inget som säger att man måste ha en röst per medlem, men generellt sett brukar folk inte vilja vara med i föreningar annars och sen är det så att många bidrag kräver att föreningen har en demokratisk grundsyn och verksamhetsstyrning.

I fallet med en scoutkår så är vi en dessutom del i en större organisation som kallas Scouterna genom att vi ansökt om att få vara en del i scouterna, och som en del att vara med i scouterna så gäller att vår verksamhet och våra stadgar måste uppfylla vissa kriterier. Om vi inte skulle göra detta så skulle vi inte längre få vara med i Scouterna, men vi skulle fortfarande kunna finnas som förening. Många idrottsföreningar har en liknande situation i förhållande till riksidrottsförbundet mm.

Det finns ett par olika sorters juridiska personer, men sättet som man bedriver årsmöten och processen med mötesordning osv. är rätt lika oavsett. I ett aktiebolag så är det till exempel aktierna som bestämmer antalet röster på en stämma.

 

Category: demokrati Tags: ', ', ', ''); ?>  | Leave a Comment
Tuesday, January 20th, 2015 | Author:

Vad startar väl ett nytt scout-år som en en extra kårstämma som går till historien, en extra kårstämma för att ändra stadgarna utan proposition eller någon form av skriftligt underlag överhuvudtaget, där ett antal individer försöker trycka ner ett antal ungdomar i kåren med diverse härskartekniker och maktspels manövrar, men där de lungt står upp för att inte ta ett beslut man inte fullt ut förstår. Kan scoutåret starta bättre?

Jag har varit med om en hel del, men det var inte mycket scouting över vissa individers agerande under den extra kårstämman, medan andra imponerade i att i stillhet inte tolerera ett beslut man inte förstår, eller låta sig tystas.

Den extra kårstämman syftade till en stadgeändring, och den extra kårstämman är nu bordlagd, men arbetet för att varje scout skall ha en meningsfull röst på varje kårstämma fortsätter.

Som ni säkert redan gissat å triggar detta en följetong här på bloggen där jag hoppas kunna ta upp en mängd frågor i syfte att skingra dimmorna kring hur systemet med kårdemokrati fungerar, för vi får ofta höra att det är svårt att begripa, men det är det inte alls. Jag tror jag kan förklara för nästan vem som helst hur det fungerar så jag börjar året med att göra ett försök. Några av frågorna vi kommer ta upp:

- Vad var det den extra kårstämman 2015 skulle besluta om och vad innebär det att den är bordlagd?

- Vad är stadgar, hur ser kårens stadgar ut och varför? Förarbeten och vad är ansvarsfrihet?

- Hur fungerar verksamhetsår, verksamhetsberättelse och ansvarsfrihet?

- Varför har vi en extra kårstämma i stället för en ordinarie kårstämma? och följdfrågan, har vi idag en styrelse i kåren?

- Vad hände egentligen på Kårstämman och vad var det för fel på förslaget att stänga stämman utan beslut i stadgeärende och ta upp det på nästa ordinarie kårstämma?

- Hur ser stadgarna ut idag – med kommentarer, förarbete och ansvarsfrihet?

- Är dagens stadgar juridiskt ohållbara som revisorn hävdar med eftertryck och i så fall vad är argumenten?

- Jag har reserverat mig mot beslutet att kårstämman skulle ha varit behörigen sammankallad och att jag bett att få detta skrivet i protokollet, men vad betyder det att man gör så?

Välkommen tillbaka!

Ps.

Till dig förälder eller Årsta bo som läser detta och funderar på ditt barns / ungdoms framtid i Årsta Scoutkår: Längs svåra vägar möter man goda människor, vi har väldigt bra ungdomar i Årsta och ett par fantastiska ledare. Problemen på kårnivå skall och måste redas ut, och själva den processen är en förstklassig möjlighet att lära sig något väldigt meningsfullt.

Ds.

Category: demokrati, scout Tags: ', ', ', ''); ?>  | Leave a Comment
Thursday, November 15th, 2012 | Author:

Ikväll skrev vi historia. Vi vet bara inte hur den ser ut än.

Det är årtionden sedan kåren fick sina stadgar enligt principen att vi antar SSFs stadgar som våra egna. Nån gång runt Scout 2001, lägret som hade de fem kardelerna som sammantvinnades som symbol, startade arbetet mot ett gemensamt nytt förbund. I och med att SSF upphör till årskiftet och kåren går in i nya Riksorganisationen Scouterna så behöver vi nya stadgar, och det är dessa vi under två och en halv timmes diskussion nu kommit fram till.

Kårens stadgar kommer nu se ut så här: Stadgar_Årsta_Scoutkår_antagna_2012-11-14

Framöver kommer vi byta så att verksamhetsår och året styrelsen sitter sammanfaller. Det betyder att vi byter styrelse vid årskiftet från och med 2014. Det betyder också att vi kommer att träffas och ha en ordinarie kårstämma på hösten och en ekonomisk kårstämma på våren.

Vi har skrivit in att avdelningarna har adjungerande i styrelsen. Vi har skrivit in tydligare att vi skall ha budget och verksamhetsplan och att stor hänsyn skall tas till avdelningarna.

De nya stadgarna antogs i sin helhet och enhälligt av kårstämman.

Stort tack till Micke och alla andra som förarbetat stadgeförslaget och Stig för alla klockrena formuleringar.

 

Category: demokrati Tags: ', ', ', ''); ?>  | Comments off
Saturday, July 14th, 2012 | Author:

Det här är lite av en uppföljning till BFÅ och Two Tribes samt motionerna till ordinarie kårstämma 2012. 

 

It has been said that democracy is the worst form of government except all the others that have been tried.
– Sir Winston Churchill

Enligt principen att lyfta (eskalera som det heter i företagsbyråkratiska sammanhang) problem till en högre chefs-nivå, så lade jag ett antal motioner på kårstämman 2012. Som vi alla vet så är kårstämman kårens högsta beslutande organ.

Samtliga motioner bifölls i sin helhet av stämman utom Motion om Stefans skruvdragare och dator, som jag drog tillbaka i sista stund i och med att styrelsen löst problemet. Bifall i sin helhet betyder att dessa beslut är bindande för kåren och styrelsen.

Se Motion om personliga verktygMotion om kallelse och föredragningslista till styrelsemöteMotion om flytt av verkstadenMotion om det som är viktigtMotion om att lägerkommité skall vara utsedd och arbeta innan andra helgen i novemberMotion om bokningsprocess för ScoutgårdenMotion om att styrelsen skall ha en publikt tillgänglig verkställighetskontroll som går att följa.

Kårstämman 2012 var kanske inte den vackraste i kårens historia, men framförallt exponerade den en form av demokratiskt underskott i kåren. Att det är svårt att hålla någon ansvarig för det som hänt i kåren. Det som på engelska kallas accountabillity. En viktig del i en representativ demokrati är att de som av folket fått sin makt också har ett ansvar gentemot folket för hur makten används. Punkten ansvarsfrihet på stämman tar upp det här med hur våra förtroendevalda (styrelsen mfl)

Du är välkommen att leta upp motionerna som gick igenom på 2011 års kårstämma och jämföra med hur styrelsen valt att arbeta utifrån dom. På kårstämman har varje medlem en röst. Kårstämman är vår mini-modell av hur folkstyre fungerar och det bästa verktyg vi har att lära ut folkstyre i praktiken. På kårstämman är en spårarscouts röst och fråga lika mycket värt som en 50+ ledares. Eller borde vara, för vad händer med kårdemokratin när kårstämman väljer att prioritera en viss form av verksamhet i kåren – motioner får ses som en prioritering av styrelsens arbetet – och styrelsen sedan väljer att prioritera annorlunda?

Den riktigt tunga motionen var den om bokningsprocessen. Den motionen rör vid styrelsens ansvar för efterspelet till hela BFÅ / Snårigaskäggen historien. Vad gjorde styrelsen och vilket ansvar den har.

Nu är det så att i Årsta Scoutkår har vi helt bokföringsår (alltså 1:a hanuari till 31:a december) och det är bara den perioden som får tas upp på kårstämman under punkten ansvarsfrihet. Dock sitter styrelsen på perioden mellan kårstämmorna. Så frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det som hänt i och med Snårigaskäggen 2012 kan bara tas upp på 2013 års ordinarie kårstämma och då är det en annan styrelse som får stå till svars.

Så i praktiken kan ingen i styrelsen ställas till ansvar för det som har hänt och därmed är en viktig del av kårdemokratin satt ur spel tills någon av oss (d.v.s. ers bloggare) som för länge borde ha förstått bättre, tar och gör något åt saken.

Jag får erkänna att det har tagit alldeles för lång tid att ta tag i det här.

 

Category: demokrati, scout Tags: ', ', ', ''); ?>  | Comments off
Monday, March 26th, 2012 | Author:

Det här är en av motionerna jag kommer att lägga på 2012 års kårstämma. Diskussionen kan börja redan nu.

Uppdatering 2012-07-08: Motionen bifölls i sin helhet på kårstämman.

 

Bakgrund

I scouterna leder vi genom att vara förebilder. En viktig del av vår sammhällsinsats är att vi aktivt förmedlar en demokratisk kultur. Demokrati betyder folkstyre och det förutsätter att folk förstår hur beslutsprocessen går till, när möten skall hållas, vad som kommer tas upp på möten så att man kan förbereda sig på ämnet osv. Insyn i styrelsearbetet är också viktigt.

En gång i tiden lärde vi oss att sätta upp kallelse och föredragningslista på anslagstavlorna i scoutgården i god tid inför styrelsemötena. Även om alla inte kan komma kan alla komma med en åsikt, synpunkt eller skrivelse utifrån det som kallelsen säger skall tas upp.

Tyvärr har det under året hänt ett flertal gånger att mail skickats ut om styrelsemötet endast till styrelsemedlemmarna och ett urval av ledarna i kåren och då utan föredragningslista.

Yrkanden

– Att kallelse och dagordning till styrelsemöte skickas ut senast en vecka innan styrelsemöte.

– Att kallelse och dagordning anslås i Scoutgården senast en vecka innan styrelsemöte.

 

/Martin Eliasson, Spejarna

Category: demokrati, scout Tags: ', ', ', ''); ?>  | Comments off
Wednesday, March 07th, 2012 | Author:

Jag har sagt att jag (och ledarna) inte kan stoppa bildandet av den så kallade Eldorado patrullen om det följer stadgarna.

Stadgarna är spelreglerna som alla i Årsta scoutkår – alla – måste följa.

Här kan ni läsa spelreglrerna: stadgar 2009 – 2011

 

De paragrafer ni skall läsa noga är:

Sektion 1, paragraferna 1 till 3 som säger grundläggande saker om verksamheten.

Sektion 2, paragraferna 1 och framförallt 2:

Scoutpatrullens uppgift är att bedriva scoutverksamhet i enlighet med Svenska Scoutförbundets stadgar. När en ny scoutpatrull bildats ska den gemensamt fatta beslut om att anta Svenska Scoutförbundets stadgar. Beslutet skall protokollföras och sparas för att kunna uppvisas på begäran.

Scoutpatrullen består av medlemmar i samma scoutkår, som tillsammans bestämmer att tillhöra samma scoutpatrull. En scoutpatrull bör ha minst fem och max tio medlemmar.

Scoutpatrullens beslutande organ är patrullmötet där alla patrullmedlemmar har varsin röst.

Patrullmötet skall genomföras minst en gång om året. Patrullmötet har att besluta om scoutpatrullens verksamhet och ekonomi samt välja patrulledare, vice patrulledare och övriga poster patrullmötet beslutar om.
Patrulledaren, vice patrulledare samt de som patrullmötet beslutar utgör scoutpatrullens styrelse. Vid patrullmöte där val av patrulledare, vice patrulledare förrättas eller beslut om ekonomi fattas skall protokoll föras.
Protokollet ska sparas för att kunna uppvisas på begäran.

Scoutpatrullens ekonomi handhas av den patrullmötet utser. Scoutpatrullens inkomster och utgifter skall minst en gång om året redovisas för patrullmötet. Scoutpatrullens verksamhet skall efter kalenderårets utgång redovisas till förbundsstyrelsen i en skriftlig verksamhetsredogörelse.

Läs allt noga.

Om Eldorado patrullen inte följer spelreglerna, så finns den inte. Då är allt mer eller mindre som vanligt.

 

Category: scout Tags: ', ', ', ''); ?>  | Comments off
Wednesday, November 16th, 2011 | Author:

En kort uppföljning till Konsesusprocessen & Occupy Wall Street. Välskrivet i The Guardian – Occupy and anarchism’s gift of democracy

Category: demokrati Tags: ', ', ', ''); ?>  | Comments off
Tuesday, October 18th, 2011 | Author:

Det här är nytt. Tror jag i alla fall. Rapporteringen i massmedia har som vanligt känts tom och bristfällig, men så hittade jag ett bra inlägg på nätet som gjorde mig nyfiken:

Matt Stoller – The Anti-politics of Occupy Wall Street

Inte blev det bättre av att de gamla rävarna i Adbusters verkar vara inblandade. I mitten på Juli startade allt med denna uppmaning (ok inte riktigt, så även Mother Jones: How Occupy Wall Street Really Got Started). Att Adbusters är inblandade gör att man kan ge sig på att just massmedia är måltavlan (och därmed inte kan vara budbärare).

Ännu intressantare blev det av att inlägget berörde just behovet av att alla skall få höras och bli lyssnade på. För att uppnå detta används ett arbetssätt hämtat från resten av världen kallad Peoples Assembly och som i New York blev en samling som kom att kallas  NYC general assembly.

I have been through a few general assemblies now, and they are remarkable because the point of the assembly is to truly put listening at the heart of decision-making. There’s no electronic amplification allowed in Zuccotti Square. So the organizers have figured out an organic microphone system. A speaker says a half a sentence, everyone in earshot repeats, until the whole park can hear that half a sentence. Then the speaker says another half a sentence. People use hand signals to indicate approval, disapproval, get a move on, or various forms of objections and clarifications. During these speeches, speakers often explicitly ask for more gender and racial diversity, which is known as “progressive stacking”. 

Vi tar det på svenska. Eftersom de inte får använda ljudförstärkare så hjälps man åt i kör att tillsammans få fram talarens budskap. Det finns också en tanke med att man vill föra fram lyssnandet och dialogen.

Ta en titt på Adbusters video nedan, den ger en bra introduktion.

 

Det här måste gå att få in som en programidé i Scouterna, vi står ju för demokrati och lyssnande och stödjande ledarskap.

Var för inte prova med en people assembly i kåren eller på avdelningen? Receptet finns här: How to cook a pacific #revolution

När börjar vi?

 

Category: demokrati Tags: ', ', ', ''); ?>  | One Comment
Thursday, December 23rd, 2010 | Author:

Det är rätt länge sedan Cringley påpekade hur vasst det dubbeleggade svärdet är, när regeringar tvingar på telekom-tillverkare och telekom-operatörer att bygga in avlyssningsteknik direkt i växlarna. Som om bara goda staters goda tjänstemän kommer använda tekniken till endast goda syften.

Läs:

I Cringley: Shooting ourselves in the foot – Grandiose Schemes for Electronic Eavesdropping May Hurt More Than They Help

och

DN: Vitryssar avlyssnas med Ericssons teknik

Updatering om GSM nätets avlyssningsbarhet

Förutom att använda själva telefonväxlarnas inbyggda avlyssningsutrustning kan man avlyssna själva radiotrafiken.

Förr var det dyrt, men nu kan hemmahackaren göra det. Trafiken i GSM-näten skyddas av ett krypto som kallas A5/1 men som bland annat Ny Teknik rapporterar så kan man med utrustning för kanske 10000kr själv bygga en avlyssnare och kryptoknäckare. Roten till det hela är att kryptot som valdes till GSM näten inte fick vara för svår att knäcka (så att staten skall kunna avlyssna såklart) men nu kan alltså alla avlyssna.

3G trafik skyddas av A5/3 kryppto som är svårare att knäcka men räkna med att det inte heller räcker i längden.

(Disclosure: Jag är uthyrd konsult till Ericsson…)

Category: demokrati Tags: ', ', ', ''); ?>  | Comments off
Sunday, November 07th, 2010 | Author:

Scouting, politik och ledarskap. The Girl Scouts are right: Today, to be a leader is to be a liar

via Naked Capitalism

Category: ledarskap, scout Tags: ', ', ', ''); ?>  | Comments off