Tag-Archive for » demokrati «

Thursday, November 15th, 2012 | Author:

Ikväll skrev vi historia. Vi vet bara inte hur den ser ut än.

Det är årtionden sedan kåren fick sina stadgar enligt principen att vi antar SSFs stadgar som våra egna. Nån gång runt Scout 2001, lägret som hade de fem kardelerna som sammantvinnades som symbol, startade arbetet mot ett gemensamt nytt förbund. I och med att SSF upphör till årskiftet och kåren går in i nya Riksorganisationen Scouterna så behöver vi nya stadgar, och det är dessa vi under två och en halv timmes diskussion nu kommit fram till.

Kårens stadgar kommer nu se ut så här: Stadgar_Årsta_Scoutkår_antagna_2012-11-14

Framöver kommer vi byta så att verksamhetsår och året styrelsen sitter sammanfaller. Det betyder att vi byter styrelse vid årskiftet från och med 2014. Det betyder också att vi kommer att träffas och ha en ordinarie kårstämma på hösten och en ekonomisk kårstämma på våren.

Vi har skrivit in att avdelningarna har adjungerande i styrelsen. Vi har skrivit in tydligare att vi skall ha budget och verksamhetsplan och att stor hänsyn skall tas till avdelningarna.

De nya stadgarna antogs i sin helhet och enhälligt av kårstämman.

Stort tack till Micke och alla andra som förarbetat stadgeförslaget och Stig för alla klockrena formuleringar.

 

Category: demokrati Tags: ', ', ', ''); ?>  | Comments off
Saturday, July 14th, 2012 | Author:

Det här är lite av en uppföljning till BFÅ och Two Tribes samt motionerna till ordinarie kårstämma 2012. 

 

It has been said that democracy is the worst form of government except all the others that have been tried.
– Sir Winston Churchill

Enligt principen att lyfta (eskalera som det heter i företagsbyråkratiska sammanhang) problem till en högre chefs-nivå, så lade jag ett antal motioner på kårstämman 2012. Som vi alla vet så är kårstämman kårens högsta beslutande organ.

Samtliga motioner bifölls i sin helhet av stämman utom Motion om Stefans skruvdragare och dator, som jag drog tillbaka i sista stund i och med att styrelsen löst problemet. Bifall i sin helhet betyder att dessa beslut är bindande för kåren och styrelsen.

Se Motion om personliga verktygMotion om kallelse och föredragningslista till styrelsemöteMotion om flytt av verkstadenMotion om det som är viktigtMotion om att lägerkommité skall vara utsedd och arbeta innan andra helgen i novemberMotion om bokningsprocess för ScoutgårdenMotion om att styrelsen skall ha en publikt tillgänglig verkställighetskontroll som går att följa.

Kårstämman 2012 var kanske inte den vackraste i kårens historia, men framförallt exponerade den en form av demokratiskt underskott i kåren. Att det är svårt att hålla någon ansvarig för det som hänt i kåren. Det som på engelska kallas accountabillity. En viktig del i en representativ demokrati är att de som av folket fått sin makt också har ett ansvar gentemot folket för hur makten används. Punkten ansvarsfrihet på stämman tar upp det här med hur våra förtroendevalda (styrelsen mfl)

Du är välkommen att leta upp motionerna som gick igenom på 2011 års kårstämma och jämföra med hur styrelsen valt att arbeta utifrån dom. På kårstämman har varje medlem en röst. Kårstämman är vår mini-modell av hur folkstyre fungerar och det bästa verktyg vi har att lära ut folkstyre i praktiken. På kårstämman är en spårarscouts röst och fråga lika mycket värt som en 50+ ledares. Eller borde vara, för vad händer med kårdemokratin när kårstämman väljer att prioritera en viss form av verksamhet i kåren – motioner får ses som en prioritering av styrelsens arbetet – och styrelsen sedan väljer att prioritera annorlunda?

Den riktigt tunga motionen var den om bokningsprocessen. Den motionen rör vid styrelsens ansvar för efterspelet till hela BFÅ / Snårigaskäggen historien. Vad gjorde styrelsen och vilket ansvar den har.

Nu är det så att i Årsta Scoutkår har vi helt bokföringsår (alltså 1:a hanuari till 31:a december) och det är bara den perioden som får tas upp på kårstämman under punkten ansvarsfrihet. Dock sitter styrelsen på perioden mellan kårstämmorna. Så frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det som hänt i och med Snårigaskäggen 2012 kan bara tas upp på 2013 års ordinarie kårstämma och då är det en annan styrelse som får stå till svars.

Så i praktiken kan ingen i styrelsen ställas till ansvar för det som har hänt och därmed är en viktig del av kårdemokratin satt ur spel tills någon av oss (d.v.s. ers bloggare) som för länge borde ha förstått bättre, tar och gör något åt saken.

Jag får erkänna att det har tagit alldeles för lång tid att ta tag i det här.

 

Category: demokrati, scout Tags: ', ', ', ''); ?>  | Comments off
Monday, March 26th, 2012 | Author:

Det här är en av motionerna jag kommer att lägga på 2012 års kårstämma. Diskussionen kan börja redan nu.

Uppdatering 2012-07-08: Motionen bifölls i sin helhet på kårstämman.

 

Bakgrund

I scouterna leder vi genom att vara förebilder. En viktig del av vår sammhällsinsats är att vi aktivt förmedlar en demokratisk kultur. Demokrati betyder folkstyre och det förutsätter att folk förstår hur beslutsprocessen går till, när möten skall hållas, vad som kommer tas upp på möten så att man kan förbereda sig på ämnet osv. Insyn i styrelsearbetet är också viktigt.

En gång i tiden lärde vi oss att sätta upp kallelse och föredragningslista på anslagstavlorna i scoutgården i god tid inför styrelsemötena. Även om alla inte kan komma kan alla komma med en åsikt, synpunkt eller skrivelse utifrån det som kallelsen säger skall tas upp.

Tyvärr har det under året hänt ett flertal gånger att mail skickats ut om styrelsemötet endast till styrelsemedlemmarna och ett urval av ledarna i kåren och då utan föredragningslista.

Yrkanden

– Att kallelse och dagordning till styrelsemöte skickas ut senast en vecka innan styrelsemöte.

– Att kallelse och dagordning anslås i Scoutgården senast en vecka innan styrelsemöte.

 

/Martin Eliasson, Spejarna

Category: demokrati, scout Tags: ', ', ', ''); ?>  | Comments off
Wednesday, March 07th, 2012 | Author:

Jag har sagt att jag (och ledarna) inte kan stoppa bildandet av den så kallade Eldorado patrullen om det följer stadgarna.

Stadgarna är spelreglerna som alla i Årsta scoutkår – alla – måste följa.

Här kan ni läsa spelreglrerna: stadgar 2009 – 2011

 

De paragrafer ni skall läsa noga är:

Sektion 1, paragraferna 1 till 3 som säger grundläggande saker om verksamheten.

Sektion 2, paragraferna 1 och framförallt 2:

Scoutpatrullens uppgift är att bedriva scoutverksamhet i enlighet med Svenska Scoutförbundets stadgar. När en ny scoutpatrull bildats ska den gemensamt fatta beslut om att anta Svenska Scoutförbundets stadgar. Beslutet skall protokollföras och sparas för att kunna uppvisas på begäran.

Scoutpatrullen består av medlemmar i samma scoutkår, som tillsammans bestämmer att tillhöra samma scoutpatrull. En scoutpatrull bör ha minst fem och max tio medlemmar.

Scoutpatrullens beslutande organ är patrullmötet där alla patrullmedlemmar har varsin röst.

Patrullmötet skall genomföras minst en gång om året. Patrullmötet har att besluta om scoutpatrullens verksamhet och ekonomi samt välja patrulledare, vice patrulledare och övriga poster patrullmötet beslutar om.
Patrulledaren, vice patrulledare samt de som patrullmötet beslutar utgör scoutpatrullens styrelse. Vid patrullmöte där val av patrulledare, vice patrulledare förrättas eller beslut om ekonomi fattas skall protokoll föras.
Protokollet ska sparas för att kunna uppvisas på begäran.

Scoutpatrullens ekonomi handhas av den patrullmötet utser. Scoutpatrullens inkomster och utgifter skall minst en gång om året redovisas för patrullmötet. Scoutpatrullens verksamhet skall efter kalenderårets utgång redovisas till förbundsstyrelsen i en skriftlig verksamhetsredogörelse.

Läs allt noga.

Om Eldorado patrullen inte följer spelreglerna, så finns den inte. Då är allt mer eller mindre som vanligt.

 

Category: scout Tags: ', ', ', ''); ?>  | Comments off
Wednesday, November 16th, 2011 | Author:

En kort uppföljning till Konsesusprocessen & Occupy Wall Street. Välskrivet i The Guardian – Occupy and anarchism’s gift of democracy

Category: demokrati Tags: ', ', ', ''); ?>  | Comments off
Tuesday, October 18th, 2011 | Author:

Det här är nytt. Tror jag i alla fall. Rapporteringen i massmedia har som vanligt känts tom och bristfällig, men så hittade jag ett bra inlägg på nätet som gjorde mig nyfiken:

Matt Stoller – The Anti-politics of Occupy Wall Street

Inte blev det bättre av att de gamla rävarna i Adbusters verkar vara inblandade. I mitten på Juli startade allt med denna uppmaning (ok inte riktigt, så även Mother Jones: How Occupy Wall Street Really Got Started). Att Adbusters är inblandade gör att man kan ge sig på att just massmedia är måltavlan (och därmed inte kan vara budbärare).

Ännu intressantare blev det av att inlägget berörde just behovet av att alla skall få höras och bli lyssnade på. För att uppnå detta används ett arbetssätt hämtat från resten av världen kallad Peoples Assembly och som i New York blev en samling som kom att kallas  NYC general assembly.

I have been through a few general assemblies now, and they are remarkable because the point of the assembly is to truly put listening at the heart of decision-making. There’s no electronic amplification allowed in Zuccotti Square. So the organizers have figured out an organic microphone system. A speaker says a half a sentence, everyone in earshot repeats, until the whole park can hear that half a sentence. Then the speaker says another half a sentence. People use hand signals to indicate approval, disapproval, get a move on, or various forms of objections and clarifications. During these speeches, speakers often explicitly ask for more gender and racial diversity, which is known as “progressive stacking”. 

Vi tar det på svenska. Eftersom de inte får använda ljudförstärkare så hjälps man åt i kör att tillsammans få fram talarens budskap. Det finns också en tanke med att man vill föra fram lyssnandet och dialogen.

Ta en titt på Adbusters video nedan, den ger en bra introduktion.

 

Det här måste gå att få in som en programidé i Scouterna, vi står ju för demokrati och lyssnande och stödjande ledarskap.

Var för inte prova med en people assembly i kåren eller på avdelningen? Receptet finns här: How to cook a pacific #revolution

När börjar vi?

 

Category: demokrati Tags: ', ', ', ''); ?>  | One Comment
Thursday, December 23rd, 2010 | Author:

Det är rätt länge sedan Cringley påpekade hur vasst det dubbeleggade svärdet är, när regeringar tvingar på telekom-tillverkare och telekom-operatörer att bygga in avlyssningsteknik direkt i växlarna. Som om bara goda staters goda tjänstemän kommer använda tekniken till endast goda syften.

Läs:

I Cringley: Shooting ourselves in the foot – Grandiose Schemes for Electronic Eavesdropping May Hurt More Than They Help

och

DN: Vitryssar avlyssnas med Ericssons teknik

Updatering om GSM nätets avlyssningsbarhet

Förutom att använda själva telefonväxlarnas inbyggda avlyssningsutrustning kan man avlyssna själva radiotrafiken.

Förr var det dyrt, men nu kan hemmahackaren göra det. Trafiken i GSM-näten skyddas av ett krypto som kallas A5/1 men som bland annat Ny Teknik rapporterar så kan man med utrustning för kanske 10000kr själv bygga en avlyssnare och kryptoknäckare. Roten till det hela är att kryptot som valdes till GSM näten inte fick vara för svår att knäcka (så att staten skall kunna avlyssna såklart) men nu kan alltså alla avlyssna.

3G trafik skyddas av A5/3 kryppto som är svårare att knäcka men räkna med att det inte heller räcker i längden.

(Disclosure: Jag är uthyrd konsult till Ericsson…)

Category: demokrati Tags: ', ', ', ''); ?>  | Comments off
Sunday, November 07th, 2010 | Author:

Scouting, politik och ledarskap. The Girl Scouts are right: Today, to be a leader is to be a liar

via Naked Capitalism

Category: ledarskap, scout Tags: ', ', ', ''); ?>  | Comments off
Friday, November 05th, 2010 | Author:

De som var med på årets distriktsstämma såg kanske min lilla inspelningsutrustning längst fram. Nu är alla inspelningarna klippta och post-processade.

Alla inspelningar finns på http://asplunden.org/dl/DST2010/ (utom Hultis framträdanden av copyright skäl).

Spår värda att lyssna på:

Eftersom påverkanstorg används som metod innehåller inspelningarna mest formalia och väldigt lite riktigt diskussioner, de ägde rum på påverkanstorget och finns inte inspelade.

Category: demokrati, scout Tags: ', ', ', ''); ?>  | Comments off
Monday, November 01st, 2010 | Author:

“Protests works, just look at the proof” (via Naked Capitalism)

Category: demokrati, ledarskap Tags: ', ', ', ''); ?>  | Comments off