Tankar om terminsavgiften 2009 – 2010

Varje år på kårstämman diskuteras kommande års medlemsavgifter. I år kunde jag inte deltaga i diskussionen på grund av sjukdom, därav detta inlägg.

Lite bakgrund

Genom åren har medlesavgiften diskuterats flitigt. Ett grundargument för den väldigt låga avgiften i Årsta Scoutkår (ca 150 kronor per termin) har varit att alla skall kunna vara med. De som argumenterat för en höjning har pekat på att vi knappast kan gå runt på medlemsavgifterna. Det var lite av detta jag ville belysa med Äventyr och gemenskap för 17 kronor. Ta årets exempelvis kårstämmo-utskicken och kårfunktionärs-rekrytering. I år har vi åtminstone skickat ut fyra utskick för åtminstone 20 kr per medlem i porto. Tillkommer papper, trycksvärta, kuvert mm. Sen har vi termins-start och slut- utskick mm.

Förslaget

I år kom så förslaget på kårstämman att medlemsavgiften höjs till 250 kronor per termin vilket skulle ge Årsta Scoutkår 117 kronor per termin. Eftersom jag alltid drivit linjen att vi borde ta ut mer har jag nu förvånat mig själv genom en viss tveksamhet till den här höjningen.

Man aldrig skall föra gårdagens krig. Det finns en diskussion som helt lyser med sin frånvaro just nu i kåren (och på många andra ställan) och det är hur vi skall förhålla oss till den nya ekonomiska situationen i världen.

  • Kronan sjunker som en sten (mat och energi blir dyrare). Vill det sig illa står vi på tur för en riktig valutakris.
  • Arbetslösheten och speciellt ungdomsarbetslösheten stiger. Vi vet att ungdomar drabbas hårdast.
  • Många familjer kommer ha det ekonomiskt mycket kärvt vilket alltid går ut över barnen. Mindre semesterpengar så behoven av att komma ut i skog och mark blir större. Dessutom har vi i Årsta många familjer med delad vårdnad.

Är det verkligen nu vi skall höja avgifter? Är det inte nu vi skall ta av de goda årens besparingar och med flit gå back?

Ledarskap, det är att se in i framtiden, förbereda oss och att ha en plan. Att vara redo. Det är därför jag är tveksam.

Fotnot

För den som inte orkar läsa artikeln står vi på tur för en riktig valutakris jag länkat till så är här ett nyckelparti:

But one thing is certain. If the EU Commission’s estimate of £16.3 trillion of impaired assets is correct, then the crisis is far worse than any of us could ever imagine. Not only would we have to get used to the prospects of a systemic meltdown of our banking system, but entire nations may go down as well.

Ungdomsstyrelse – hur man moderniserar styrelsearbetet

Kåren har ett problem. Ungdomarna slutar och medelåldern i styrelsen är skyhög. Vad göra?

Av erfarenhet vet vi att ungdomar vill ha självbestämmande. Våra mest engagerade möten på patrull är de rådspatrullen håller i själva.

Det stora hindret är att ungdomar inte upplever styrelsearbetet som givande. Mycket handlar om vem som sätter agendan och hur diskussionen förs. Ur min egen kårs ärorika arkiv kan exempelvis nämnas att under ett år när jag var seniorscoutledar skickades aldrig kallelsen ut till seniorscoutrepresentanten.

Det finns ett motstånd i en äldre styrelse mot ungdomar som ofta bottnar i en äldre auktoritetsuppfostrad generation som inte tål en mycket yngre generation som til lsotr del saknar repsekt för hierarkier och utmärkelser. Internetgenerationen. De går helt enkelt inte så bra ihop i en och samma styrelse just nu och det är ungdomarna som slutar och drar vidare.

Nu till idén

Varför inte skapa en andra styrelse i kåren, likt en ‘skugg regering’ eller snarare en arbetsgrupp. Jag kallar det för en ungdomsstyrelse.

Den ordinarie styrelsen bör/skall sen delegera beslut och frågor till ungdomsstyrelsen som sedan fattar beslut i frågan. På detta sätt kan vi få upp intresset för kårgemenskapen och föreningsdemokratin genom att diskutera det som berör ungdomar med ungdomar på ungdomsstyrelsemötena.

Stadgemässigt sett är det inga problem eftersom styrelsen alltid kan delegera ett beslut. Om nödvändigt kan en ungdomsordförande vara firmatecknare inom ramen för någon slags begränsning.

Som alla förstår syftar den här djävulska planen till plantskola till att få fram ungdomar till den ordinarie styrelsen och att föra tillbaks kåren till en ungdomsrörelse ledd av unga stödd av vuxna.

Mitt i en revolution, kanske

Snubblade över Clay Shirkys inlägg Newspapers and Thinking the Unthinkable idag:

That is what real revolutions are like. The old stuff gets broken faster than the new stuff is put in its place.

Kanske är mängden scoutböcker, programmaterial, kårer, evenemang, avdelningar mm som försvinner ett tecken på precis att vi i scoutsverige är mitt i en revolution. Scouting är till stor del en social plattform där diskussioner förs och identiteter byggs.

Ledning: tänk internet.

Paddle you own canoe

Scoutings grundare skrev att varje ledare måste vara beredd att leda ensam. Han använde uttrycket paddling your own canoe.

How to be happy through rich or poor

A canoe trip is lake a voyage of life.
An old ‘un ought to hand on piloting hints.
The only true Success is Happiness.
Two steps to Happiness are: Taking life as a game and giving out Love.
Happiness is not mere pleasure not the outcome of wealth.
It is the result of active work rather than passive enjoyment of pleasure.
Your success depends on your own individual effort in the voyage of life,
And the avoidance of certain dangerous Rocks.
Self-education, in continuation of what you have learned at school, is necessary.
Go forward with confidence.
Paddle your own canoe!

Paul Theroux var pojkscout som liten och kom med tiden att skriva många klassiska reseskildringar. Själv fastnade jag för The Happy isles of Oceania – Paddling the Pacific om hans resa i Oceanien med en hopfällbar kajak. Kanske är det ingen slump att jag gått och köpt mig en hopfällbar kajak till i sommar. En Folbot Yukon.

paulthrouxhappyislesofoceania

Det hjälper med ett förberedande utskick

I år skickade vi (jag) i valberedningen för kåren ut ett ordentligt utskick i god tid innan kårstämman där vi förklarade hur valberedningsarbetet kommer att gå till. I brevet stod att vi börjar med att fråga sittande förtroendevalda om de önskar sitta kvar ett år till.
Detta brev förberedde de sittande personerna mentalt på att få frågan muntligen och det har lett till många enkla ‘ja’ svar när man ringt runt.

En träff för scouter där man råkar tävla

Våra ungdomar i kåren tycker bäst om stora arrangemang där man träffar andra scouter. Kärnfrågan inför hajken De Förtryckta var exempelvis hur många andra scouter som skulle komma från andra kårer. Man kan säga att Jinngijamboree (en Jamboree) är urtypen för ungdomarnas favorit evenemang.

I år har kåren planerat att åka på piratläger i Dalarna – Dalarnas scoutdistrikts distriktsläger. Patrullscouterna gnäller lite och vill mycket hellre åka till Vässarö där det skall vara ett distriktsläger som heter Mysteriet. I korthet:

  • läger-med-tema : njae
  • distriktsläger: JA!

Det spelar roll hur man presenterar saker och man måste känna sin publik lite.

Samma sak har jag noterat gäller tävlingen Scouternas Dag. Tävlingen är en stor tävling som också är en träff för scouter från distriktets alla kårer samt ett antal kårer i distrikten runtomkring.

I nr 1 2009 av DEMED (Distriktstidningen) klagas mycket på att tävlingen är förlegad (vilket jag inte håller med om men det är en annan historia).

Problemet är snarare att Scouternas Dag är en tävling där man kanske råkar träffa scouter från hela stockholm, istället för en träff för scouter från hela Stockholm där man råkar tävla.

Demokrati måste få ta tid – kårstämman

Min (förenings)-demokratiska uppväxt fick jag i Sätra Scoutkår och det är en av de saker jag verkligen uppskattar och kommer ihåg. Ledarsamlingarna. Kårstämmorna. Styrelsemötena. Det var ordning och reda. Ordentliga kallelser och protokoll. Vi seniorer fick åka på distriktstämmorna och vi hade förmånen att ha vår nuvarande generalsekreterare Johan ‘Stället’ Strid som mötesordförande. Få kan som Johan lära ut och demonstrera föreningsdemokrati och mötesteknik.

I Årsta Scoutkår är det anorlunda. Här är det inte så noga med exempelvis stadgar. Under året har styrelseledamöter bytts ut utan kårstämmobeslut (det är bara att läsa kårstämmoprotokoll och jämföra med styrelsemötesprotokoll). Kårstämmobeslut ignoreras ibland. Protokollen är inte riktigt stadgeenliga och kallelse skickas numera inte ut till styrelsemötena.

Under min tid som kårordförande i kåren försökte jag höja standarden lite på kårarbetet och styrelsemötena. Jag tog våra stadgar och gjorde en jätte-poster och satte på väggen, där de viktigaste punkterna ur ett kårperspektiv var färglaggda. Jag såg till att inte bara skicka ut kallelse till styrelsemedlemmar utan även anslå kallelsen i publika utrymmen i tid. I ärlighetens namn gjordes inte allt rätt exempelvis med protokollen.

I måndags kom kallelsen till kårens kårstämma. I kåralmanackan är Årsta scoutkårs kårstämma inplanerad till den 22:a mars. I måndags är därmed en dag försent om man läser stadgarna:

18 § Kallelse till möte med kårstämman
Kallelse till möte med kårstämman ska utfärdas av kårstyrelsen senast två veckor före mötet till dem som enligt
12 § har rätt att delta i mötet samt till dem som enligt 14 § har rätt att närvara vid mötet. Föredragningslista ska
bifogas kallelsen.

Så på punkten om kårstämmans behöriga sammankallande borde vi kanske säga nej den 22:a. Jag tror inte det kommer att ske. Jag har pratat med folk i kåren och den allmänna uppfattningen är att inte krångla till det. De som är intresserade kommer hur som helst och att flytta kårstämman gör inte att fler kommer. Förmodligen är det så. Om man utgår från att ingen är intresserad av föreningsdemokrati och att man helst själv vill slippa arbeta för mycket, ja då skall man inte krångla.

Men är det inte brist på ambition det handlar om? Låg standard. Kårens mål borde väl i praktiken vara lite högre än att överleva ett år till och samla de närmast sörjande. Speciellt som andra paragrafen säger att:

2 § Grundprinciper
Svenska Scoutförbundet hävdar en kristen livssyn och respekterar varje livsåskådning som låter sig förenas med
scoutlagen och scoutlöftet.
Svenska Scoutförbundet eftersträvar samarbete med hem, skola och samhälle.
Svenska Scoutförbundet har en demokratisk grundsyn och ser politisk medvetenhet hos sina medlemmar som
angelägen
, men är partipolitiskt fritt och tillåter inte partipolitisk påverkan inom sin verksamhet.

(min fetstil)

Borde inte ambitionen kanske vara att sträva mot att fullt följa stadgarna och ha full uppslutning på kårstämmorna? Att kårens ungdommar faktiskt skall känna sig delaktiga?

Jag funderar på att stanna hemma från kårstämman, för om jag går måste jag påpeka dess obehöriga sammankallande och då räknar jag med att andra blir sura på mig. Om jag stannar hemma behöver jag inte ta allt det och de närmast sörjande kan ta hand om kåren ett år till. Såsom vi alltid har gjort.

Kort kommentar till liemannen

Det här är en kort uppföljning till Sopåkarna och liemannen .

USA:s ekonomi har tvärnitat. Sveriges är ett åldrande land med exportberoende ekonomi. När nu allt fler löntagare får sänkt lön reverserar vi (av tvång) Henry Fords insik att bra betalda arbetare får fart på ekonomin.

Vi blir nu av med våra största exportmarknader, och den relativt lilla inhemska konsumntion som skulle kunna ersätta rycks nu snabbt undan av löneavtal där man går med på sänkt lön.

Den här recessionen kommer bli lång och smärtsam för oss nordbor.

Verksamhetsberättelsen är vårt viktigaste dokument

Det finns ett dokument som är mycket viktigt när vi skall söka bidrag från kommun stat och stiftelser. Detta dokument är inte bara en snygg folder eller ett torrt protokoll, utan det är ett dokument som är vår av kårstämman godkända beskrivning av vad vi gjort i enlighet med SSF:s regler. Det är verksamhetsberättelsen och det är av nämnda skäl jag tycker att det är ett dokument man skall lägga extra mycket energi på att få riktigt bra.

Några lärdomar för dig som vill höja nivån på verksamhetsberättelsen:

  • Be avdelningar och arbetsgrupper att skriva vad de gjort på vårterminen redan när vårterminen har gått. Då glömmer man inte och det gör inget om folk slutar innan året är slut.
  • Ta med bilder från året som gått. Ha helst bilder på kärnverksamheten och redigera bilderna så att de ser bra ut efter en generations kopia i en vanlig kopiator.
  • Se till att verksamhetsberättelsen finns som pdf-fil att ladda ner från er hemsida.