Tag Archives: motion

Motion om att styrelsen skall driva en mycket viktig stadgeändring för Stockholms Scoutdistrikt

Snart är det ordinarie kårstämma för 2015 och ingen hade väl förväntat sig något annat än att jag skall komma med minst en motion till stämman.

Årets motion är något speciell men då bör förstås med bakgrund av demokrati-initiativet 2015.

Nedan följer motionen

 

Motion om att styrelsen skall driva en mycket viktig stadgeändring för Stockholms Scoutdistrikt

 

Bakgrund

Stockholms Scoutdistrikt, som Årsta scoutkår tillhör, har en omfattande verksamhet och stora tillgångar. Årsta Scoutkår har en stuga i Årsta och en i Åva och inga anställda.

Stockholms Scoutdistrikt har i jämförelse ett kansli, flertalet anställda, man äger otaliga öar som tillsammans bildar lägaranläggningen Vässarö.

Denna lägeranläggning har fartyg som står under Transportstyrelsens kontroll, den har ett restaurangkök- och bageri som står under Miljö- och hälsas kontroll etc. Listan kan göras lång. Denna verksamhet som drivs som ideell förening precis som Årsta Scoutkår är ytterst viktig för ungdomar, scouting och allt som kåren värnar om.

Stockholms scoutdistrikt har häppnadsväckande och mycket alarmerande visat sig ha samma stadgekonstruktion som Årsta Scoukår med sammanfallande verksamhetsår och mandatperiod.

Givetvis måste vi som kår, nu när vi vet hur uppenbart och förödande fel denna konstruktion är, ta vårt scoutansvar och som de ädla osjälviska riddare Robert Baden Powel gärna framhöll som förebild agera för att färsöka rätta till detta. En scout tar som bekant ansvar för sig själv och andra.

Det grava felet med Stockholms Scoutdistrikts stadgar är, för att citera styrelsen själv: “Revision och val är oskiljaktiga och skall inträffa i rätt ordning, vid samma tillfälle eller väldigt nära varandra i tiden. Två kårstämmor innebär att revision och val sker i fel ordning och utspridda över året på olika möten. För en ekonomisk förening skulle detta inte vara tillåtet. Det är olyckligt att i kontakt med banker och myndigheter ha en sådan ordning.”

I övrigt hänvisar motionären till både revisorernas och styrelsens mycket klara argumentation tidigare stämmor som behandlat denna stadgefråga i Årsta Scoutkår.

Yrkanden

– Att kårstyrelsen alternativt en grupp bestående av kårens revisorer skall ta kontakt med förbundets stadgegrupp samt revisiorer och tydligt informera om det allvarliga felet med Stockholms Scoutdistrikts stadgar i linje med det som presenterats på Årsta Scoutkårs kårstämmor.

 

– Att styrelsen alternativt gruppen bestående av kårens revisorer skall inför kårstämman redovisa stadgegruppens svar skriftligen.

 

– Att kårstyrelsen skall formulera en motion till kommande distriktsstämma får Stockholms Scoutdistrikt med lydelse likt styrelsens proposition angående stadgeändring.

 

– Att stämman skall uppdra åt kårens delegater på distriktstämma samt ge dem stöd att framlägga denna motion för distriktsstämman samt driva denna fråga i Årsta Scoutkårs namn.

 

/Martin Eliasson, fd. Ordförande Årsta Scoutkår

Ett förtroendeproblem

Det här inlägget är en liten reflektion kring det som tagits upp i Demokrati Initiativet 2015.

Vi har två huvudförslag till hur mandatperiod och verksamhetsår skall förhålla sig för att det inte skall finnas luckor i revisionen, så egentligen borde det inte finnas någon större konflikt,
speciellt då styrelsen själv enligt egen utsago lagt förslag till stadgeförändring för att just förbättra möjligheterna till att skydda kårens gemensamma.

Allt detta om revision har därför rimligen sin grund i en stor brist på förtroende i kåren och det grundläggande problemet kommer ingen stadgeändring i världen att kunna lösa. I och med att förslaget kommer från styrelsen med stöd av revisorerna så kan man utgå från att ingen av dom kommer att kunna lösa det heller.

Så vem skall då lösa det?

Demokrati initiativet 2015 – Bordlagd proposition

– Vad innebär det att propositionen är bordlagd?

Att bordlägga en fråga innebär att de tas upp igen på ett senare möte. http://sv.wikipedia.org/wiki/Bordl%C3%A4ggning_%28sammantr%C3%A4desteknik%29

Att ajournera betyder att mötet fortsäts vid ett senare tillfälle.

Att frågan om stadgeändring är bordlagd innebär inte att den är avslutad utan förslaget och propositionen står, ärendet skall nu vidare diskuteras och beslut tas på kommande stämma.

Att jag begärde att frågan skulle bordläggas var för att jag inte ansåg att man skall ta ett beslut man inte förstår hela konsekvenserna av och fullt förstår. Jag var inte ensam om denna uppfattning.

Ledarstödsundersökning 2012

Varje år genomför Årsta scoutkår en ledarstöds undersökning som sammanställs till kårstämman och bifogas verksamhetsberättelsen i enlighet med de motioner om ledarstöds-index och rekrytering-index som kårstämman beslutat om.

Klurigt nog så är det samma undersökning varje år vilket gör att vi kan följa kårens utveckling när det gäller ledarstöd. Nu är det dags att fylla i ledarstödsundersökningen för verksamhetsåret 2012. Välkommen med ditt bidrag. Email mig eller någon i styrelsen för att få tillgång till formuläret man fyller i.

Kårstämman 2012 – utan stolthet

Det här är lite av en uppföljning till BFÅ och Two Tribes samt motionerna till ordinarie kårstämma 2012. 

 

It has been said that democracy is the worst form of government except all the others that have been tried.
— Sir Winston Churchill

Enligt principen att lyfta (eskalera som det heter i företagsbyråkratiska sammanhang) problem till en högre chefs-nivå, så lade jag ett antal motioner på kårstämman 2012. Som vi alla vet så är kårstämman kårens högsta beslutande organ.

Samtliga motioner bifölls i sin helhet av stämman utom Motion om Stefans skruvdragare och dator, som jag drog tillbaka i sista stund i och med att styrelsen löst problemet. Bifall i sin helhet betyder att dessa beslut är bindande för kåren och styrelsen.

Se Motion om personliga verktygMotion om kallelse och föredragningslista till styrelsemöteMotion om flytt av verkstadenMotion om det som är viktigtMotion om att lägerkommité skall vara utsedd och arbeta innan andra helgen i novemberMotion om bokningsprocess för ScoutgårdenMotion om att styrelsen skall ha en publikt tillgänglig verkställighetskontroll som går att följa.

Kårstämman 2012 var kanske inte den vackraste i kårens historia, men framförallt exponerade den en form av demokratiskt underskott i kåren. Att det är svårt att hålla någon ansvarig för det som hänt i kåren. Det som på engelska kallas accountabillity. En viktig del i en representativ demokrati är att de som av folket fått sin makt också har ett ansvar gentemot folket för hur makten används. Punkten ansvarsfrihet på stämman tar upp det här med hur våra förtroendevalda (styrelsen mfl)

Du är välkommen att leta upp motionerna som gick igenom på 2011 års kårstämma och jämföra med hur styrelsen valt att arbeta utifrån dom. På kårstämman har varje medlem en röst. Kårstämman är vår mini-modell av hur folkstyre fungerar och det bästa verktyg vi har att lära ut folkstyre i praktiken. På kårstämman är en spårarscouts röst och fråga lika mycket värt som en 50+ ledares. Eller borde vara, för vad händer med kårdemokratin när kårstämman väljer att prioritera en viss form av verksamhet i kåren – motioner får ses som en prioritering av styrelsens arbetet – och styrelsen sedan väljer att prioritera annorlunda?

Den riktigt tunga motionen var den om bokningsprocessen. Den motionen rör vid styrelsens ansvar för efterspelet till hela BFÅ / Snårigaskäggen historien. Vad gjorde styrelsen och vilket ansvar den har.

Nu är det så att i Årsta Scoutkår har vi helt bokföringsår (alltså 1:a hanuari till 31:a december) och det är bara den perioden som får tas upp på kårstämman under punkten ansvarsfrihet. Dock sitter styrelsen på perioden mellan kårstämmorna. Så frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det som hänt i och med Snårigaskäggen 2012 kan bara tas upp på 2013 års ordinarie kårstämma och då är det en annan styrelse som får stå till svars.

Så i praktiken kan ingen i styrelsen ställas till ansvar för det som har hänt och därmed är en viktig del av kårdemokratin satt ur spel tills någon av oss (d.v.s. ers bloggare) som för länge borde ha förstått bättre, tar och gör något åt saken.

Jag får erkänna att det har tagit alldeles för lång tid att ta tag i det här.

 

Motion om personliga verktyg

Det här är en av motionerna jag kommer att lägga på 2012 års kårstämma. Diskussionen kan börja redan nu.

 

Uppdatering 2012-07-08: Motionen bifölls i sin helhet på kårstämman.

 

Bakgrund

Det är inte så gott om ledare i kåren längre. Många har långt till jobbet och uppenbarligen flera sidointressen. Tittar man på ledarstödsundersökningen så är det ett fåtal ledare som lägger väldigt mycket tid och sen är vi många som inte har så mycket tid och det märks.

Vi kan lägga den tid som finns på

(A) vuxennärvaro och att leda genom att vara förebilder eller

(B) så kan vi springa runt och göra en massa annat.

Givet kårens situation med bara en spåraravdelning känns (B) mer rätt än (A). Ett av många sätt att underlätta för ledarna så de har mer tid till (A) är att helt enkelt förenkla ledarnas tillvaro genom en logisitks manöver, för som det är idag så ägnar man mycket tid till att hela tiden flytta runt privat utrustning som man behöver. Det vore så mycket bättre om alla ledare hade ett skåp där man kan förvara privata och personliga saker. Datorer, skruvdragare, symaskiner, specialknivar, böcker, kök, kranier, kvitton.

Yrkande

– Att ledare och scouter skall få förvara personliga och privata saker som används i samband med avdelnings- och patrull- arbete i Scoutgården i rimlig omfattning.

– Att det byggs ordentliga låsbara ledarskåp i Scoutgården så att ledare kan förvara personliga saker där.

– Att de låsbara skåpen skall finnas i lite olika storlekar i och med att olika ledare har olika behov av förvaring av personliga saker.

/Martin Eliasson, Spejarna

Motion om Stefans skruvdragare och dator

Det här är en av motionerna jag kommer att lägga på 2012 års kårstämma. Diskussionen kan börja redan nu.

 

Bakgrund

I det inbrott som var i Scoutgården runt jul 2011 så försvann Stefans skruvdragare och dator.

Dessa verktyg har kåren haft stor nytta av då många läger och utfärder planerats med hjälp av den bärbara datorn och skruvdragaren har använts till att bygga otaliga konstruktioner.

Motionären anser att dessa två verktyg är att betrakta som stulna under arbete i scoutverksamhet och de av princip skall ersättas av kåren. Jämför exempelvis med en arbetshelg med kåren då någon råkar slå in fönstret på en bil som används i samband med arbetshelgen.

Yrkande

– Att kåren skaffar fram en ny bärbar dator till Stefan anpassad att skriva dokument på..

– Att kåren skaffar fram en ny likvärdig skruvdragare till Stefan (Bosch GSR modell)

– Att detta skall vara utfört innan 1:a juni 2012.

 

/Martin Eliasson, Spejarna

Motion om kallelse och föredragningslista till styrelsemöte

Det här är en av motionerna jag kommer att lägga på 2012 års kårstämma. Diskussionen kan börja redan nu.

Uppdatering 2012-07-08: Motionen bifölls i sin helhet på kårstämman.

 

Bakgrund

I scouterna leder vi genom att vara förebilder. En viktig del av vår sammhällsinsats är att vi aktivt förmedlar en demokratisk kultur. Demokrati betyder folkstyre och det förutsätter att folk förstår hur beslutsprocessen går till, när möten skall hållas, vad som kommer tas upp på möten så att man kan förbereda sig på ämnet osv. Insyn i styrelsearbetet är också viktigt.

En gång i tiden lärde vi oss att sätta upp kallelse och föredragningslista på anslagstavlorna i scoutgården i god tid inför styrelsemötena. Även om alla inte kan komma kan alla komma med en åsikt, synpunkt eller skrivelse utifrån det som kallelsen säger skall tas upp.

Tyvärr har det under året hänt ett flertal gånger att mail skickats ut om styrelsemötet endast till styrelsemedlemmarna och ett urval av ledarna i kåren och då utan föredragningslista.

Yrkanden

– Att kallelse och dagordning till styrelsemöte skickas ut senast en vecka innan styrelsemöte.

– Att kallelse och dagordning anslås i Scoutgården senast en vecka innan styrelsemöte.

 

/Martin Eliasson, Spejarna

Motion om flytt av verkstaden

Det här är en av motionerna jag kommer att lägga på 2012 års kårstämma. Den är i princip identisk med den motion jag lade på 2011 års kårstämma, då vi hade en överenskomelse om att jag skulle dra tillbaka motionen mot att vi tog en diskussion och kom fram till något slags förslag som alla var med på. Istället så hände ingenting överhuvudtaget vilket ju knapast var det vi kom överens om så here we go again…

 

Uppdatering 2012-07-08: Motionen bifölls i sin helhet på kårstämman.


Bakgrund

Hantverk är en central del av den scouting vi bedriver och vi uppmuntrar scouterna att vara i verkstaden även utanför ordinarie avdelningstid. Att jobba med händer och jobba kreativt är mycket utvecklande. Verkstaden skulle också kunna vara ett stort stöd i verksamheten om man när man hade möte kunde vara i verkstaden och förbereda praktiska saker.

men

I vinter röjdes det upp i verkstaden och saker och ting började organiseras, men hur mycket vi än städar hantverksytor efter andra så dyker det genast upp nya saker på ytorna och det i ett rasande tempo.

Det är uppenbart att ett problem är att ytterdörren till verkstaden gör att mycket förrådssaker hamnar i verkstaden eftersom verkstaden idag har en placering som gör den till ett placerings- och jag-ställer-det-här-och-tar-hand-om-det-senare-rum .

Det fungerar inte.

Om det rum där verkstaden är idag vore ett förråd, då skulle det fungera bättre.

Yrkande

– Att verkstaden under verksamhetsåret 2011 flyttas till ett ställe i lokalen som dels går att låsa om och ha uppsikt över och dels inte är ett ställe man naturligt passerar med saker man bär omkring på.

 

/Martin Eliasson, Spejarna

Motion om det som är viktigt

Det här är en av motionerna jag kommer att lägga på 2012 års kårstämma. Diskussionen kan börja redan nu.

 

Uppdatering 2012-07-08: Motionen bifölls i sin helhet på kårstämman.

 

Bakgrund

På en ö som heter Vässarö jobbar vi med en liten kulturell förändring som går ut på att få alla funktionärer att förstå att först och främst är man uttagen som funktionär på Vässarö och i andra hand jobbar man i ett specifikt arbetslag.

Vi har samma förändringsprocess framföross i scoutkåren, att ändra kårens kultur till att vi alla medlemmar först och främst är här för ungdomsverksamheten i linje med scoutings mål och metod.

I och med att stadgarna tydligt säger att scoutverksamheten bedrivs i patrullen och på avdelning följer att alla kårens medlemmar i först hand jobbar för och i avdelningarna och i andra hand i nått slags arbetslag.

 

Yrkanden

– Att styrelsen aktivt jobbar för den kulturella förändring som beskrivs ovan.

/Martin Eliasson, Spejarna